Lejuplādēt iesnieguma paraugu

Nolikums


FONDA "RAMPA A" pabalstu piešķiršanas kārtība.

 1) Kam tiek piešķirts pabalsts?

Uz Fonda “RAMPA A” pabalstu var pretendēt pensionētie profesionālā teātra aktieri un režisori vecumā no 75 gadiem.

Fonda atbalsts prioritāri attiecas uz aktieriem un režisoriem, kas:

     *nav iesaistīti aktīvā radošā darbā;

     *atbilst trūcīgo un sociāli mazaizsargāto grupai (LR FM lēmums Nr.76, 29.05.2008.);

     *saņēmuši Fonda “RAMPA A” piederības karti. (Piederības karti var saņemt profesionālie aktieri un režisori vecumā no 75 gadiem Latvijas Teātra darbinieku savienības ēkā Satekles ielā 2C, reģistrējoties fonda datu bāzē pie Fonds “RAMPA A” pārstāvjiem. Tālr. uzziņai: 67287895);

     *ir / vai ir bijuši Latvijas Teātra darbinieku savienības biedri.

Fondam ir tiesības atsevišķos gadījumos piešķirt materiālo pabalstu arī strādājošiem aktieriem un režisoriem vai citiem teātra darbiniekiem, ja tie ir nonākuši ar veselību vai sadzīvi saistītās grūtībās.

 2) Kāda veida pabalstu var saņemt?

Pretendentam ir iespējas saņemt pilnu vai daļēju ar medicīnas pakalpojumu vai ar sadzīves problēmu risināšanu saistītu izdevumu atmaksu.

Fonda “RAMPA A” prioritāte ir veselība: operācijas, slimnīcu izdevumi, rehabilitācija, specializētie izmeklējumi, zāļu iegāde un zobārstniecība.

Fonds ir nodibinājis attiecības sadarbībai ar vairākiem izciliem medicīnas un citu jomu speciālistiem, kuru pakalpojumus Fonds “RAMPA A” pretendentiem vajadzības gadījumā var nodrošināt.

3) Kas veido fonda līdzekļus?

Pabalstu izmaksām tiek izmantoti fondam ziedotie un citi piesaistītie līdzekļi.

Latvijas Teātra darbinieku savienībā iemaksātā biedru nauda uz fonda budžetu neattiecas. Fonda “RAMPA A” līdzekļus veido tikai un vienīgi ziedojumi, kuru piesaistīšana ir fonda darbinieku brīvprātīga pašiniciatīva.

 4) Kā saņemt pabalstu?

Jāiesniedz Fonda “RAMPA A” valdei adresēts iesniegums, kurā norādīts pabalsta pretendenta vārds, uzvārds, peronsas kods, RAMPA kartes numurs (ja ir piešķirta), bankas konta numurs, kā arī brīvā veidā izklāstīts nepieciešamības pamatojums un jānorāda nepieciešamā pabalsta summas apmērs;

Ar veselības izdevumiem saistīto pakalpojumu izmaksu segšanas iesniegumam jāpievieno personificēts maksājuma uzdevums vai čeki. Tajos jābūt norādītam pakalpojuma saņemēja vārdam, uzvārdam, personas kodam un saņemtā pakalpojuma cenai.

Ņemot vērā fonda līdzekļu ierobežoto apjomu, fonda valdei ir tiesības lemt par pilnu vai daļēju izdevumu atmaksu vai arī atteikt pabalsta piešķiršanu.

Neskaidrību gadījumos fonda valdei ir tiesības lūgt personai iesniegt papildus informāciju.

 5) Kur iesniegt?

Nodibinājumam “Fonds RAMPA A” adresētos iesniegumus pieņem Latvijas Teātra darbinieku savienībā Satekles ielā 2C, LV-1050. Jautājumu gadījumā lūdzu zvaniet uz norādīto tālr. nr. 67287895